פקודת נזיקין – חייבים ביחד ולחוד

headerphoto

לעיתים קרובות קורה שיש יותר מאחראי אחד לגרימת נזק מסוים, כך למשל כאשר שריפה שפגעה ברכוש של צד ג’ נגרמה בשל קצר חשמלי במבנה המצוי בבעלות משותפת של כמה אנשים. “חייבים ביחד ולחוד” הוא מונח משפטי שעניינו תביעת פיצוי במקרים של מספר אחראים לגרימת נזק, כמו גם תביעה במקביל של האחראים לגרימת הנזק וחברת הביטוח שלהם. למעשה, סוגיית “חייבים ביחד ולחוד” היא מן המורכבות והמעניינות בתחום דיני הנזיקין. בפסקאות הבאות תמצאו תיאור מצבים אפשריים של ריבוי גורמים מהם ניתן לתבוע פיצוי על נזק מסוים ועל תפקידו של שמאי רכוש במקרים מעין אלה.

אחראים במשותף או נזק שאינו ניתן לחלוקה

כאשר יש מספר גורמים האחראים להיווצרות נזק, לא תמיד ניתן לבחור את מי מהם לתבוע – אם לתבוע את שניהם יחדיו או כל אחד מהם בנפרד.
מקרה אחד בו מתקיים מצב של חייבים ביחד ולחוד הוא כאשר שני אנשים (או  גופים בעלי ישות משפטית עצמאית, חברה בע”מ למשל), גורמים לנזק תוך שהם עושים פעולה במשותף. אין הכרח שהגורמים לנזק יהיו אחראים לו במידה זהה. דוגמא למצב כזה היא מישהו המשדל אדם אחר לפגוע ברכושו של מישהו, ישנה אחריות גם למשדל וגם לגורם הנזק בפועל ולפיכך ניתן לבחור לתבוע פיצוי מלא על כלל הנזק מכל אחד מהם בנפרד או משניהם גם יחד. נסיבות אחרות בגינן מתקיים מצב של חייבים ביחד ולחוד הוא כאשר ישנם שני גורמים או יותר האחראים יחדיו לנזק ובלתי אפשרי לקבוע מה חלקו של כל אחד מהם בסך הנזק שנגרם.

חשיבות פניה לשמאי רכוש בטרם הגשת תביעה לפיצוי

לעיתים קורה שמי שנגרם להם נזק מסתפקים בפיצוי המוצע להם מחברת ביטוח. חשוב מאוד לקחת בחשבון שהערכת היקף הנזק, לפיה נקבע גובה הפיצוי שחברת הביטוח מוכנה לשלם, מבוססת על אומדן שמסר שמאי רכוש מטעם חברת הביטוח. מובן שחברת הביטוח פועלת כדי למזער את הפיצוי שתידרש לשלם ולכן רק הערכה של שמאי מטעמכם תטיל אור על היקף הנזק האמיתי. במצב של חייבים ביחד ולחוד, הערכה של שמאי רכוש כמטעמכם תסייע לכם להחליט אם לתבוע פיצוי מאחד האחראים בלבד, להגיש תביעות נפרדות כנגד אחראים שונים או להגיש תביעה אחת כנגד שני אחראים או יותר.

נושא האפשרות לתבוע גורם אחד או כמה במצב של אחראים ביחד ולחוד מעוגן בסעיף 11 של פקודת הנזיקין. לפי לשון הסעיף עולה במפורש שכאשר יש יותר מגורם אחד (אדם או גוף בעל ישות משפטית עצמאית) האחראי לגרימת הנזק כולם חייבים לשלם פיצוי על הנזק כולו וניתן לתבוע רק אחד מן האחראים, כמה מהם במקביל בתביעות נפרדות או בתביעה אחת המוגשת כנגד כמה נתבעים בבת אחת.

פוסטים אחרונים

אודי וולנרמן שמאות פרטית